Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy w Krzywdzie

Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei

OSP w Radoryżu Kościelnym

Budynek Urzędu Gminy

Stawy w Radoryżu Kościelnym

Chleb dożynkowy

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Budynek Urzędu Gminy w Krzywdzie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krzywdzie

Kościół w Radoryżu Kościelnym

OSP w Fiukówce

Miejsce wypoczynku w Krzywdzie

GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łukowska 20
21-470 Krzywda  

NIP:  825-10-37-594

REGON: 005183347

Kronika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie

Kierownik: Tomasz Ciężki

Telefon: (025)755-12-89
e-mailgops@gminakrzywda.pl

Adres WWWgops.gminakrzywda.pl

Nr konta:

Bank Spółdzielczy w Krzywdzie:

66 9203 0002 0000 1209 2000 0010

 Europejski Fundusz Społeczny

Zapytania ofertowe:

Prawo Jazdy Kat.B

Prawo Jazdy Kat.C

 

Wykaz rejonów opiekuńczych obowiązujący od 1 listopada 2017 r. do 31.12.2020 r.

 

Rejon 1 - starszy specjalista pracy socjalnej Joanna Piszcz

Fiukówka, Laski, Teodorów, Radoryż Kościelny, Zimna Woda, Ruda

Razem około 1745 mieszkańców

 

Rejon 2 - starszy specjalista pracy socjalnej Elżbieta Strzyżewska

Kożuchówka, Cisownik, Drożdżak, Podosie, Feliksin, Gołe Łazy, Kasyldów

Razem około 1988 mieszkańców

 

Rejon 3 - starszy pracownik socjalny Agnieszka Mościcka

Okrzeja, Stary Patok, Nowy Patok

Razem około 1821 mieszkańców

 

Rejon 4 - pracownik socjalny Zofia Jodełka

Wola Okrzejska, Huta Radoryska, Szczałb, Radoryż Smolany

Razem około 1850 mieszkańców

 

Rejon 5 - specjalista pracy socjalnej Hanna Latoch

Krzywda, Orle Gniazdo, Wielgolas

Razem około 1905 mieszkańców

 

Rejon 6 - pracownik socjalny Marlena Błażejczyk

Huta Dąbrowa, Rozłąki, Budki

Razem około 1440 mieszkańców


Świadczenie rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Starszy referent - Pani Marta Kazana
Starszy referent - Pani Monika Józwik

 

Karta Dużej Rodziny

Starszy referent - Pani Marta Kazana

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt NIEPOKONANI 2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie informuje, że realizuje projekt konkursowy „NIEPOKONANI 2” na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

STRONA PROJEKTU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Schematom STOP!

Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku  - pilotaż

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie realizuje projekt „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. Przy pracach związanych z powstaniem wniosku współpracowali przedstawiciele lokalnych instytucji w tym m.in. Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie, a także Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie. Po weryfikacji wniosku Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie zakwalifikowało PCPR w Łukowie jako Lidera do przeprowadzenia w 2014 roku pilotażowej części projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna” Działanie 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”.

Głównym celem pilotażu jest utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec 10 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej.

Jednym z zadań w ramach niniejszego pilotażu jest utworzenie dwóch zespołów: Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę (PZKW) oraz Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej (MGI). W skład powyższych zespołów weszli przedstawiciele i pracownicy instytucji z powiatu łukowskiego oraz osoby posiadające wiedzę i doświadczenia niezbędne do spożytkowania w działaniach na rzecz rodzin potrzebujących wsparcia.

Pilotaż przewiduje organizację wsparcia dla rodziny w ramach czterech modułów, które odnoszą się do czterech obszarów pomocy: moduł prozatrudnieniowy, moduł społeczny i integracyjny, moduł rodzinny i moduł sport i kultura. Dokładny zakres pomocy w ramach tych modułów określa PZKW oraz MGI, która zajmie się konkretyzowaniem pomocy. Ważnym aspektem realizacji projektu jest też utworzenie dwóch Centrum dla Rodzin: w Łukowie i Krzywdzie, które będą służyły realizacji czterech modułów oraz będą stanowić miejsce integracji społecznej rodzin.

 Projekt „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”

Logo kapitału ludzkiego oraz Unii Europejskiej

Pilotaż współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie

informuje, że w ramach

Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

prowadzi

„Punkt pomocy dla rodzin”,

PPWOW Program integracji Społecznej

 

z siedzibą w budynku Urzędu Gminy Krzywda, w którym mieszkańcy Gminy mogą bezpłatnie korzystać ze świetlicy komputerowej

czynnej:

  • od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 -18:00
  • w sobotę w godz. 10:00 - 14:00
  • w niedzielę w godz. 13:00 - 17:00

w ramach współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieszkańcy naszej Gminy mogą korzystać z bezpłatnych porad specjalistów tj.

  • psycholog – wtorek w godz. 15:00 - 17:00
  • psychoterapeuta – środa w godz. 17:00 - 19:00
  • prawnik – wtorek w godz.16:30 – 18:30 

Ponadto osoby samotne, w podeszłym wieku, niepełnosprawne, niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz wymagające pomocy innych osób mogą skorzystać również nieodpłatnie do czerwca 2010 r. z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki środowiskowe w miejscu zamieszkania.

 

Narodowa Strategia Spójności

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej w zakresie działań realizowanych w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przesłał do realizacji projekt systemu „Promocja Integracji Społecznej”.
Do realizacji projektu systemowego w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki od dnia 01.03.2009r. przystąpił Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie.
Celem działań jest wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w uzyskaniu dostępu do zatrudnienia oraz zmianie statusu społecznego, wśród 8 osób będących klientami pomocy społecznej.
W ramach szkoleń 7 uczestników skorzysta z przygotowania do wykonywania zawodu sprzedawcy, natomiast jeden nabędzie kwalifikacje do świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób starszych.
 Gminny ośrodek pomocy społecznej w Krzywdzie realizuje projekt systemowy „Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Krzywda” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.
    W październiku 2009 r. zakończyło się szkolenie zawodowe „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera”. Uczestniczki projektu uzyskały zaświadczenie potwierdzające nabyte kwalifikacje.
    Mamy nadzieje, że dzięki naszemu wsparciu, które nie było by możliwe bez środków z EFS. Uczestniczki projektu będą mogły znaleźć pracę i uniezależnić się od pomocy społecznej.