Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy w Krzywdzie

Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei

OSP w Radoryżu Kościelnym

Budynek Urzędu Gminy

Stawy w Radoryżu Kościelnym

Chleb dożynkowy

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Budynek Urzędu Gminy w Krzywdzie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krzywdzie

Kościół w Radoryżu Kościelnym

OSP w Fiukówce

Miejsce wypoczynku w Krzywdzie

Aktualności

Menu dla: Aktualności

W ramach ogólnopolskiej kampanii „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywdzie organizuje gminny konkurs profilaktyczny pod hasłem: „Dorastamy, rozumiemy, pomagamy”.

 

REGULAMIN KONKURSU „DORASTAMY, ROZUMIEMY, POMAGAMY".

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1) Organizatorzy: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywdzie oraz Zespół Szkół w Okrzei.
2) Konkurs rozpoczyna się 30  stycznia 2012 r. i trwa do 17 lutego 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu pracy do sekretariatu ZS w Okrzei)
3) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 lutego 2012 r.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1) Uczestnikiem konkursu może być uczeń lub uczennica dowolnej szkoły z gminy Krzywda z poszczególnych kategorii wiekowych:
Kategoria I: przedszkola, Kluby Przedszkolaków, oddziały przedszkolne
Kategoria II: klasy I- III szkoły podstawowej
Kategoria III: klasy IV- VI szkoły podstawowej
Kategoria IV:  klasy I- III gimnazjum
2) Warunkiem uczestnictwa w konkursie „Dorastamy, rozumiemy, pomagamy" jest nadesłanie w terminie określonym w ust. 1.2) pracy konkursowej na adres: Zespół Szkół w Okrzei, ul. Szkolna 1, 21-480 Okrzeja lub dostarczenie osobiste pracy do sekretariatu ZS w Okrzei.
3) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego z przyczyn niezależnych.
4) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osób trzecich przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem uczestnikowi prawa do nagrody.
5) Każda szkoła przeprowadza konkurs wewnątrzszkolny i wyłania najciekawsze prace zgodnie z warunkami określonymi w ust.2.1).


3. TEMAT KONKURSU

1) ) Tematem konkursu „Dorastamy, rozumiemy, pomagamy" dla uczniów  jest ilustracja hasła: „Dorastamy, rozumiemy, pomagamy".
 2) Interpretacja tematu 3.1): Dorastając, młodzi ludzie stają się świadomi swych praw, obowiązków i roli, którą mogą odgrywać w społeczeństwie. Świadomość ta wynika ze zrozumienia reguł i zasad, zgodnie, z którymi działa świat. Rozwój psychofizyczny daje młodzieży wystarczające kompetencje, aby zacząć świadomie włączać się w działania na rzecz najbliższego otoczenia. Działania te to np. członkostwo w nieformalnych i formalnych grupach, zaangażowanie w organizację szkolnych przedsięwzięć, wolontariat. Realizacją tematu „Dorastamy, rozumiemy, pomagamy" jest każda praca (plastyczna lub przestrzenna), która ilustruje ten proces, przekazuje treść związaną z indywidualnymi doświadczeniami Uczestnika lub jego/jej zamiarami, planami, marzeniami.


4. ZASADY KONKURSU

1) prace zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką pozwalającą na utrwalenie obrazu (lub kształtu) na wybranym przez Uczestnika materiale. Mogą zatem być narysowane, namalowane, wyklejone przy użyciu plasteliny, kolorowego papieru, krepy, produktów spożywczych (np. ryżu), uformowane z modeliny, wykonane z kasztanów, żołędzi, zapałek, guzików itp.
Prace plastyczne zgłaszane do konkursów nie mogą być przygotowane przy użyciu programów komputerowych.
2) Do konkursów mogą być zgłaszane tylko prace wykonane osobiście.
3) Każda szkoła ma prawo nadesłać po 2 prace konkursowe z każdej kategorii wiekowej określonej w ust.2.1)
4) Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymogi:

 • a) format arkusza papieru lub innej powierzchni wykorzystanej do wykonania pracy plastycznej nie może być mniejszy niż A5 (148 mm × 210 mm) i większy niż A0 (841mm × 1189 mm),
 • b) w przypadku prac przestrzennych najdłuższy wymiar (długość, szerokość, wysokość) nie może przekraczać 100 cm.
 • c) substancje użyte do wykonania pracy (kredki, farby, plastelina, krepa, drewno, artykuły spożywcze) powinny być suche i trwale przymocowane do powierzchni pracy.

5) Do każdej pracy konkursowej Uczestnik jest zobowiązany dołączyć następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • nazwa i adres szkoły, do której aktualnie uczęszcza,
 • klasa, do której aktualnie uczęszcza.

6) Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że praca nie została wykonana przez inne osoby.
7) Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na jej licytację podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2012 w Krzywdzie, prezentowanie pracy na stronach internetowych należących do Organizatora oraz w publikacjach przez niego wydawanych.
8) Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w konkursie polega na prawie Organizatora do niedopuszczeniu do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, pracy, która:

 • narusza prawo obowiązujące w Polsce,
 • narusza prawa i uczucia osób trzecich,
 • zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
 • nie spełnia podstawowych wymagań technicznych, w tym określonych w ust. 4.4),
 • narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie konkursu.

 5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

5.1 Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora.
5.2 Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów:
a) wartość artystyczna pracy,
b) spójność przekazu wyrażanego pracą z tematem konkursu, określonym w ust. 3.1) i rozwiniętym w ust. 3.2)  
5.3 Jury, biorąc pod uwagę kryteria określone w ust. 5.2, przyzna w konkursie „Dorastamy, rozumiemy, pomagamy":
a) rzeczowe nagrody główne,
b) nagrody pocieszenia(słodycze) za uczestnictwo.
5.4 zwycięzcy konkursów nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.


6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD

1) Lista laureatów konkursów zostanie dostarczona do każdej szkoły biorącej udział w konkursie do dnia 24 lutego 2012 r.
2) Uroczyste wręczenie nagród głównych odbędzie się w Zespole Szkół w Okrzei. O terminie tej imprezy laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
3) Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy konkursów wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników konkursów. Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

7. PRAWA AUTORSKIE

1) Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanej pracy.
2) Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania z pracy (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności, choć niewyłącznie, w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:
a) utrwalanie i zwielokrotnienie pracy dowolną techniką, wprowadzenie pracy do pamięci komputera,
b) nagrywanie pracy na dowolnego rodzaju nośniki danych (np. płyty CD, DVD),
c) publikację pracy w internecie,
d) rozpowszechnianie dowolnej liczby kopii pracy w środkach masowego przekazu,
e) wykorzystanie pracy do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora;
f) inne przypadki rozpowszechniania pracy, w tym jej wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie,
g) dokonywanie opracowań pracy, w tym obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji.
3) Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa prac rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
4) Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko i/lub pseudonim/nick.
5) Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z prac zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie prac na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania prac.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Regulamin znajduje się do wglądu w biurze Organizatora, to jest w Krzywdzie przy ul. Żelechowskiej 24 b.
2) Wszelkie pytania i uwagi można kierować do osób współodpowiedzialnych za przeprowadzenie powyższego konkursu Pani Anna Trochimiuk oraz Pani Marzena Wojtasiewicz tel: 257550934
3) Złamanie ustaleń regulaminu konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w konkursie.
4) Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Uczestnikom konkursów przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

 

 

Kampanijne wypady

Popularyzując aktywny wypoczynek i zachęcając do turystyki rowerowej nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Krzywdzie w dniu 29.09.2011r. zorganizowali rajd rowerowy. Na rajd wyjechali uczniowie klas VI-ych z opiekunami paniami Renatą Tyzak, Agnieszką Grabowską, Agnieszką Machnio i panem Markiem Wolny.
Podczas wyjazdu uczestnicy poznawali krajobraz najbliższego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości przyrodniczych. Trasa wiodła „zielonym szlakiem” przez Zimną Wodę, Rudę, Anielin, Kożuchówkę. Po drodze uczniowie podziwiali pomniki przyrody rosnące w okolicy.
Podczas odpoczynku przy leśniczówce, popularnie zwanej „Kosiorki” uczestnicy mieli możliwość wysłuchania prelekcji leśników pana Krzysztofa Biadunia i pana Jacka Mazura na temat przyrody, jej ochrony, troski o ptaki i zwierzęta leśne, o czystość lasu i całego środowiska. Panowie leśnicy przestrzegali również przed skutkami kłusownictwa oraz przed innymi zagrożeniami.
Uczestnicy rajdu korzystając z uprzejmości i gościnności leśników regenerowali siły przy ognisku.
Rajdy rowerowe, w których uczestniczą uczniowie szkoły w Krzywdzie, organizowane są w ramach ogólnopolskiej akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”.
Opiekunowie już zaplanowali kolejne rajdy, na które wyjadą jeszcze w październiku, korzystając z uroków słonecznej jesieni.

Galeria z akcji

 

 Sztuka odmawiania - konkurs - rozstrzygnięcie

   10 listopada 2010 r. w Zespole Szkół w Okrzei odbył się III Gminny Konkurs Profilaktyczny „Sztuka odmawiania”, organizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywdzie.


Głównym celem konkursu było:
- promowanie zdrowego stylu życia;
- zachęcanie do podejmowania wyborów korzystnych dla zdrowia;
- opóźnienie wieku inicjacji  substancji psychoaktywnych.


   Uczestnicy poprzez scenki teatralne promowali asertywność i zdrowy styl życia bez tytoniu, alkoholu, narkotyków i dopalaczy. W konkursie wzięło udział łącznie 97 uczniów z 5 szkół podstawowych i 3 gimnazjalnych. Obowiązywały dwie kategorie wiekowe: uczniowie szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjów. Do rozstrzygnięcia konkursu została powołana  6 osobowa Komisja. Przy ocenie scenek liczyło się odzwierciedlenie tematu, jasny przekaz prozdrowotny, scenografia, gra aktorska, oprawa muzyczna, a także ukazanie asertywności i wiedzy na temat używek.
   Rywalizacja była bardzo wyrównana, a uczniowie wykazali się rozległą wiedzą z zakresu uzależnień i wspaniałą grą aktorską. Komisja konkursowa po burzliwych naradach wyłoniła  zwycięskie drużyny.


Laureatami konkursy zostały następujące szkoły:

Kategoria: szkoły podstawowe
I miejsce – SP Fiukówka
II miejsce – SP Anielin
III miejsce – SP Wola Okrzejska
   
Kategoria: gimnazjum
I miejsce – Gimnazjum w Okrzei
II miejsce – Gimnazjum w Hucie Dąbrowie
III miejsce – Gimnazjum w Radoryżu Kościelnym

    Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody, wyróżnienia i dyplomy, które wręczył Wójt Gminy Krzywda Pan Jerzy Kędra.
    Ponadto w czasie konkursu dokonano podsumowania X jubileuszowej  kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i wręczono narody dla laureatów:
- Grzegorz Kamiński, SP w Woli Okrzejskiej,
- Adrian Sokołowski, SP w Woli Okrzejskiej,
- Patrycja Osial, SP w Woli Okrzejskiej,
- Julita Świder, SP w Woli Okrzejskiej,
- Kamila Beczek, Gimnazjum nr 2 w Radoryżu Kościelnym,
- Angelika Skwarek, Gimnazjum nr 2 w Radoryżu Kościelnym.

   Wszystkie szkoły z terenu Gminy Krzywda z zaangażowaniem uczestniczyły w X jubileuszowej kampanii,, Zachowaj Trzeźwy Umysł’’ – ogólnopolskiej akcji propagującej nowoczesną profilaktykę i otrzymały Certyfikaty potwierdzające udział.

 

„SZTUKA ODMAWIANIA”

 Obraz z napisem niebotak!

 „SZTUKA ODMAWIANIA”
III Gminny Konkurs
Profilaktyczny


„Co możesz zrobić, gdy ktoś namawia Cię do wypicia, zapalenia, używania narkotyku, dopalacza lub gdy czujesz, że tego się od Ciebie oczekuje. Gdy pragniesz odmówić, a obawiasz się popsucia układów , zerwania kontaktów...”

 


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Krzywdzie
Zaprasza uczniów do udziału w konkursie teatralnym na scenki rodzajowe promujące asertywność  i zdrowy styl życia bez tytoniu, alkoholu, narkotyków i dopalaczy
„SZTUKA ODMAWIANIA".


REGULAMIN I WYMOGI KONKURSU:
1. Cele:
• Promowanie zdrowego stylu życia
• Zachęcenie do podejmowania wyborów korzystnych dla zdrowia
•  Opóźnienie wieku inicjacji substancji psychoaktywnych
 
2. Uczestnicy: każda szkoła winna oddelegować  jeden zespół.
3.  Czas trwania jednej scenki : minimum 10 minut .
4.   Ilość aktorów w scence – minimum 4 osoby

5.   Niezbędnym elementem odgrywanych scenek  musi być:
- ukazanie na czym polega asertywność,
- wiedza nt. sugerowanych używek oraz konsekwencji ich zażywania.
6.  Kryterium oceny Jury obejmuje przede wszystkim : jasny przekaz prozdrowotny, grę aktorską, scenografię i oprawę muzyczną.
7. Organizatorzy zakazują używania w przedstawianych scenkach wulgaryzmów, słów powszechnie uznawanych za obraźliwe oraz rekwizytów typu : butelka, papierosy.
8. Scenki oceniane będą w dwóch kategoriach:
- I kategoria: szkoła podstawowa
- II kategoria: gimnazjum
9.  Konkurs oceniać będzie specjalnie powołana Komisja. Decyzja Komisji jest ostateczna.

10. Konkurs odbędzie się dnia  09 listopada 2010 r. o godz. 9.00   w Zespole Szkół w Okrzei.

11. Zgłoszenia  szkół do konkursu przyjmowane są do 18 października 2010 r.

12. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody.

 

 

Letni wypoczynek dzieci w Białym Dunajcu

Na koloniach letnich w białym Dunajcu w okresie 26.06.2010r. – 05.07.2010r. przebywało 20 dzieci z naszej gminy.
W trakcie turnusu odbyły się następujące wycieczki piesze i autokarowe;
1. Zakopane; Stary Kościółek i Stary Cmentarz na Pękowym Brzysku, Krupówki,
2. Zakopane; Kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa na Jaszczurówce, Kompleks Skoczni narciarskich, pomnik dr Tytusa Chałubińskiego i Sabały, Krupówki,
3. Izba Regionalna ,, U Gąsienicy’’ w Murzasichlu; prelekcja prezentująca historię, kulturę  tradycję i zwyczaje mieszkańców Podhala, ich stroje, instrumenty muzyczne, przyśpiewki oraz przeźrocza przedstawiające przyrodę tatrzańską,
4. Wycieczka do term Podhalańskich w Szaflarach, Aqua Parku w Zakopanem, do Tatrzańskiego Muzeum Przyrodniczego.
5. Wycieczka piesza na Morskie Oko, Gubałówkę,  Rusinowa Polanę.
Podczas kolonii realizowany był program  profilaktyczny.
Głównymi celami programu były;

 • Kształtowanie umiejętności skutecznego porozumiewania się z rówieśnikami.
 • Poznanie technik skutecznego odmawiania.
 • Zwiększenie świadomości czym jest uzależnienie.
 • Poznanie mechanizmów uzależnienia od środków psychoaktywnych.
 • Kształtowanie silnej postawy prozdrowotnej w stosunku do środków psychoaktywnych.
 • Promocja zdrowego stylu życia.
 • Odkrywanie mocnych i słabych stron uczestników oraz budowanie poczucia własnej wartości.
 • Zwiększenie pewności siebie poprzez asertywne myślenie.

Realizacja programu odbywała się poprzez

 • zabawy psychologicznie
 • ćwiczenia
 • pogadanki
 • odgrywanie scenek
 • dyskusje grupowe
 • "burze mózgów"
 • mini wykład.

Oprócz zajęć profilaktycznych oraz wycieczek pieszych i autokarowych organizowano szereg gier, zabaw, imprez kulturalnych.

 • Konkurs czystości – wyznaczona sekcja każdego dnia według wyznaczonych zasad sprawdzała czystość w pokojach i oceniała według skali. Pokój z najwyższym wynikiem punktowym otrzymywał na koniec koloni tytuł najczystszego pokoju i nagrody.
 •  Wybory Miss i Mistera kolonii – humorystyczna wersja konkursu, w którym dziewczynki przebrane za chłopców, a chłopcy za dziewczynki startowali w konkurencjach by zdobyć tytuł Miss lub Mistera.
 • Konkurs piosenki kolonijnej – chętne dzieci przed resztą kolonii prezentowały swoje talenty wokalne zarówno solo jak i zespołowo. Najlepsze występy zostały na koniec kolonii nagrodzone.
 • Randka w ciemno – kolonijna wersja popularnego telewizyjnego programu, w którym spośród kandydatów lub kandydatek na podstawie zadanych pytań wybierano swoją partnerkę lub partnera na randkę w ciemno.
 • Prezentacje grup – każda z grup wystąpiła przed resztą kolonii ze swoim występem artystycznym.
 • Dyskoteki.
 • Kalambury – konkurs grupowy, w którym każda z grup zadawala konkurencyjnej grupie hasło, które należało pokazać i odgadnąć bez użycia słów.
 • Turniej w tenisa stołowego- chętni koloniści startowali w konkursie z pośród uczestników wyłoniono zwycięzcę, który otrzymał miano króla tenisa stołowego.
 • Olimpiada sportowa – zawody przeprowadzone na Gminnym Boisku Sportowym. Przeprowadzono takie konkurencje jak; piłka nożna, koszykówka, dwa ognie, hula  hop, skakanka, babinkton, przeciąganie liny, żonglerka piłką.
 • Chrzest kolonijny- uczestnicy będący pierwszy raz przechodzą chrzest na prawdziwego kolonistę.
 • Śluby kolonijne – kolonijna parodia ślubów.

Wszystkim uczestnikom i wygranym poszczególnych konkursów i rozgrywek na apelu kończącym turnus wręczono dyplomy oraz drobne upominki. Uczestnicy kolonii bardzo miło i pozytywnie wyrażali się na temat czasu spędzonego na kolonii i deklarowali  chęć powrotu za rok.

 

  Jeżeli potrzebujesz pomocy w związku z chorobą alkoholową, współuzależnieniem, doznawaniem przemocy w rodzinie  

– NIE ZWLEKAJ –
 – ZGŁOŚ SIĘ –

PUNKT KONSULTACYJNY z siedzibą w Urzędzie Gminy Krzywda

PSYCHOLOG - wtorek  godz. 15:00 - 17:00

PSYCHOTERAPEUTA-  środa godz. 17:00 - 19:00

RADCA PRAWNY – wtorek godz. 16:30 - 18:30

 
Zapisy prowadzone są codziennie w pokoju nr.23, 30  telefonicznie

 Nr tel. (25) 7551 006 wew. 14,19 

 

 

Krzywda, woj. Lubelskie:
21 czerwca w ramach kampanii ,, Zachowaj Trzeźwy Umysł’’ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkocholowych wspólnie z Policjantami zorganizowała akcję dla kierowców ,, NIE POZWÓL BY TOBĄ I TWOIM AUTEM KIEROWAŁY PROMILE’’
Do akcji wyruszył patrol w składzie: -  Sierżant sztabowy Krzysztof Golba z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łukowie,
 Kierownik Ogniwa ds. Prewencji KP w Adamowie asp.  szt.  Robert Czerepiński,
oraz uczniowie Ilona Jastrzębska, Sylwia Siwak, Hubert Kuś ze Szkoły Podstawowej w Anielinie.
Opiekę wychowawczą nad dziećmi sprawował pedagog Paweł Białach.
W nietypowej kontroli pomagały Policjantom dzieci, rozdając ulotki pod hasłem ,, NIE POZWÓL BY TOBĄ I TWOIM AUTEM KIEROWAŁY PROMILE’’ apelujące o trzeźwość za kółkiem uświadamiające kierowcom konsekwencje prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.
Wszyscy kontrolowani z życzliwością traktowali młodzieżową akcję i chętnie przyjmowali przekazywane materiały.
Uczniowie z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w akcji i żywo interesowali się pracą policji.
Młodzi ludzie stwierdzili, że podobają im się takie działania i chętnie będą współpracować w przyszłości, propagując trzeźwe i zdrowe życie.
Relację sporządziła koordynatorka kampanii ,,ZTU’’ w  Krzywdzie Beata Skwarek. 

Galeria z akcji

 

Logo zachowaj trzeźwy umysł

Ruszyła kolejna – X Jubileuszowa edycja ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod patronatem Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych i Ministra Edukacji Narodowej, która jest skierowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz nauczycieli i rodziców.
   W roku 2010 gmina Krzywda już po raz kolejny włączyła się w realizację tej kampanii. Jest to projekt długofalowych działań profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Do kampanii przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja gminy Krzywda, dodatkowo zaangażowani zostaną nauczyciele, rodzice, sprzedawcy oraz kierowcy.
   W ramach akcji sfinansowanej ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gmina otrzymała pakiet materiałów edukacyjnych, które zostały przekazane do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej gminy. W ramach kampanii  zorganizowane zostaną następujące działania: konkursy profilaktyczne, zawody sportowe, festyny sportowo-rekreacyjne z udziałem dzieci i młodzieży.
   Zakończenie kampanii planujemy jesienią bieżącego roku. Wtedy wyłonieni będą laureaci poszczególnych przedsięwzięć i konkursów oraz wręczone zostaną podziękowania i nagrody.

 

Ferie profilaktyczne 2010r.

 

W dniach 15-19 lutego 2010 r. w szkołach gminy Krzywda  podczas pierwszego tygodnia ferii zimowych zorganizowano „Ferie profilaktyczne 2010r.” dofinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Były to zajęcia sportowo – rekreacyjne, świetlicowe , muzyczne, plastyczne , informatyczne. Oprócz tego Zespół Szkół w  Okrzei zorganizował Bal Przebierańców  dla dzieci, a uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Woli Okrzejskiej wyjechali na basen do Kozienic. W Szkole Podstawowej w Anielinie na zakończenie ferii odbył się kulig  wraz z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. We wszystkich szkołach, każdego dnia dzieci miały zapewniony ciepły posiłek.
 

   Celem programu było podejmowanie działań profilaktycznych takich jak:
- promocja zdrowego stylu życia;
- radzenie sobie w sytuacjach ryzykownych;
- kształtowanie umiejętności współpracy z innymi ludźmi;
- ćwiczenie umiejętności psychologicznych (radzenie sobie ze stresem);
- dostarczanie wiedzy na temat szkodliwości działania środków uzależniających;
- pokazanie form satysfakcjonującej zabawy bez sięgania po środki uzależniające.


   W ramach tych zajęć Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała konkurs plastyczno – profilaktyczny „Czas wolny spędzony z rodziną”


   Celem konkursu było:
- poszukiwanie swojego miejsca w rodzinie;
- analizowanie relacji z najbliższymi osobami;
- dokonanie wyboru ciekawych form spędzania wolnego czasu z rodziną, bez używek.

   Dnia 18 marca 2010 r. w Szkole Podstawowej w Anielinie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom.
Nagrody i dyplomy wręczali: Wójt Gminy Krzywda Jerzy Kędra, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Beata Skwarek i Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Dariusz Piwowarek.  


    Spośród wielu prac konkursowych, które wpłynęły do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nagrodzono najciekawsze.

 

Kategoria: klasy  I-III
I miejsce – Marta Mrozowska SP Krzywda
II miejsce – Julia Pietrak  SP Radoryż Smolany
III miejsce – Malwina Beczek SP Anielin

 

Kategoria: klasy IV – VI
I miejsce – Weronika Miazio SP Fiukówka
II miejsce – Dorota Koślacz SP Fiukówka
III miejsce – Ilona Jastrzębska SP Anielin

 

Kategoria: Gimnazjum
I  miejsce  - Konrad Ochnik  Gimnazjum Radoryż Kościelny
II miejsce – Angelika Skwarek Gimnazjum Radoryż Kościelny i Kamil Majkut Gimnazjum Huta Dąbrowa
III miejsce – Ilona Szewczak  Gimnazjum Huta Dąbrowa

 

   Nagrodę Wójta Gminy Krzywda otrzymała Ilona Skwarek SP Krzywda.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i słodycze.  

Galeria z akcji