Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy w Krzywdzie

Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei

OSP w Radoryżu Kościelnym

Budynek Urzędu Gminy

Stawy w Radoryżu Kościelnym

Chleb dożynkowy

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Budynek Urzędu Gminy w Krzywdzie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krzywdzie

Kościół w Radoryżu Kościelnym

OSP w Fiukówce

Miejsce wypoczynku w Krzywdzie

Aktualności

Artykuły

 • Informacja dla mieszkańców Gminy Krzywda

  Działając na podstawie art. 3 ust. 2 pkt  3, 4 i 8- 9 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023, poz. 1469 ze zm.), Wójt Gminy Krzywda informuje iż:

  1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzywda od 01.01.2024 roku jest konsorcjum  firm: Lider konsorcjum -Ekolider Jarosław Wyglądała z siedzibą: Lucin 4, 08-400 Garwolin, Partner konsorcjum – Ecoglobe T. Wyglądała Sp. k., z siedzibą ul. Tadeusza Kościuszki 107 D, 24-560 Międzyrzec Podlaski.   tel. kontowy (25) 683-09-53, e-mail: biuro@ekolider.eu
  2. Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Krzywda zmieszanych odpadów komunalnych, oraz bioodpadów, odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach Sp. z o.o. k. Radzynia Podlaskiego.
  3.  Zagospodarowanie selektywnie odebranych odpadów komunalnych poprzez odzysk albo przekazanie ich przez Wykonawcę do odzysku lub unieszkodliwiania  do instalacji komunalnej oraz przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów.
  4. Zagospodarowanie odebranych odpadów z dwóch zbiórek akcyjnych tj. budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon nastąpi poprzez przekazanie ich przez Wykonawcę do odzysku lub unieszkodliwiania do instalacji odzysku i unieszkodliwienia odpadów oraz przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów.
  5.  Zagospodarowanie odebranych odpadów z PSZOK-u nastąpi poprzez przekazanie ich przez Wykonawcę do odzysku lub unieszkodliwienia do regionalnej instalacji odzysku i unieszkodliwienia odpadów oraz przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów
  6. Osiągnięte przez Gminę Krzywda wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów komunalnych w 2022 roku.

   

   Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych za rok 2022 wynosi 56,45 %

   

  Zbiórka odpadów komunalnych takich jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony osobowe oraz odpady budowlane  i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, odbywa się w systemie akcyjnym   2 razy w roku, możliwość osobistego  dostarczenia  do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ul. Kolejowa 30, 21-470 Krzywda  w każdy  pierwszy poniedziałek i trzeci piątek każdego miesiąca  godzinach 9.00 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy przypadających na ten dzień). W przypadku, gdy dzień świadczenia usługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przypada w dzień wolny od pracy, kolejnym dniem otwarcia jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.

   

  1. Informacje dla mieszkańców o terminach zbiórki akcyjnej są zamieszczane na stronie internetowej Gminy Krzywda ugkrzywda.bip.lubelskie.pl  oraz rozpowszechniane w sposób zwyczajowo przyjęty. Odbiorem tych odpadów zajmuje się konsorcjum  firm: Lider konsorcjum -Ekolider Jarosław Wyglądała z siedzibą: Lucin 4, 08-400 Garwolin, Partner konsorcjum – Ecoglobe  T. Wyglądała Sp. k., z siedzibą ul. Tadeusza Kościuszki 107 D, 24-560 Międzyrzec Podlaski.

   tel. kontowy (25) 683-09-53,e

  e-mail: biuro@ekolider.eu

  Czytaj Więcej o: Informacja dla mieszkańców Gminy Krzywda
 • INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCY

  o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

         Na podstawie art. 6c ust. 3c, 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz.1469 – z późn. zm.), Wójt Gminy Krzywda zawiadamia właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie gminy Krzywda, o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych, m.in. od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, oraz zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcą w trybie przetargu nieograniczonego tj. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzywda– na okres od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r.”.

         Mając na uwadze powyższe właściciele nieruchomości niezamieszkałych (prowadzący działalność gospodarczą) mają możliwość:

  • złożenia oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę,
  • odwołania oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;

         W pisemnym oświadczeniu o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

          Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in. obiekty użyteczności publicznej takie jak: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, punkty gastronomiczne oraz obiekty produkcyjne, usługowe i handlowe.

         Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym obowiązywać będzie następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

  Czytaj Więcej o: INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCY
 • UWAGA! ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

  Wójt Gminy Krzywda informuje, że od sierpnia 2022 r. zostaje zmieniony harmonogram zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzywda obowiązujący w 2022 r. Zmiana harmonogramu pozwoli utrzymać obecne stawki na niezmienionym poziomie do końca obowiązującej umowy z firmą odbierającą odpady komunalne.

  Nowe harmonogramy dla poszczególnych rejonów obowiązujące od sierpnia do grudnia 2022 r. zostaną dostarczone do Państwa przez firmę odbierającą odpady komunalne.

  Apelujemy o wystawienie worków/pojemników we wskazanych nowych terminach odbioru.

  Za powstałe niedogodności PRZEPRASZAMY.

  Czytaj Więcej o: UWAGA! ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzywda za rok 2020

  Podstawę do sporządzenia „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzywda za rok 2020” stanowi ustawa  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888).

  Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ww. ustawy gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

  W sekcji pliki do pobrania zapraszamy do zapoznania się z analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzywda za 2020 rok.

   

  Czytaj Więcej o: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzywda za rok 2020