Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie

Od 1 października 2020 r. zmianie ulegają godziny pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego w Krzywdzie na ul. Kolejowej 30B.

PSZOK czynny będzie w następujących dniach (za wyjątkiem dni wolnych od pracy przypadających na ten dzień):

 1. w każdy pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, w godzinach od 9:00 do 15:00,
 2. w każdy trzeci piątek każdego miesiąca, w godzinach od 9:00 do 15:00.

W przypadku, gdy dzień świadczenia usługi przypada w dzień wolny od pracy, kolejnym dniem otwarcia jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.

16 września 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Powszechny Spis Rolny 2020

 

Od początku września do 30 listopada br. trwa w całej Polsce Powszechny Spis Rolny – najważniejsze badanie statystyczne w tym roku. Spisy rolne odbywają się co 10 lat i obejmują wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce. Łącznie spisowi podlega ok.1,5 mln gospodarstw rolnych, z tego w województwie lubelskim ponad 190 tys.
Dane zebrane w spisie służą m. in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich i dostarczają szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej przez nich produkcji rolnej. Rolnicy zobowiązani są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.
Spisu można dokonać samodzielnie na dwa sposoby:
• poprzez formularz internetowy, dostępny wraz z instrukcją do logowania na stronie internetowej GUS https://spisrolny.gov.pl.
• telefonicznie - w przypadku braku dostępu do Internetu – kontaktując się z infolinię spisową na numer 22 279 99 99 wew. 1 i wybrać opcję „Spisz się przez telefon”.

Zachęcamy do samodzielnego wzięcia udziału w Spisie za pomocą metody samospisu internetowego, który odbywa za pośrednictwem interaktywnej i bezpiecznej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/. Samospis internetowy jest najwygodniejszą formą wypełnienia obowiązku spisowego. Pozwala na dostęp do formularza spisowego w dowolnie wybranym momencie, tj. o dowolnej godzinie, zarówno rano jak i wieczorem, a w przypadku niedokończenia wypełniania ankiety można się wylogować i w ciągu kilku dni zalogować ponownie by zakończyć jej wypełnianie. Poza tym użytkownik gospodarstwa rolnego (rolnik) może przekazać informacje o swoim gospodarstwie wykorzystując w tym celu dowolne urządzenie, czyli smartfon, tablet, laptop lub też komputer stacjonarny. Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r. Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub mają trudności z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z metody samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99).

15 września 2020
Czytaj więcej o: Powszechny Spis Rolny 2020

Stypendia szkolne i zasiłek szkolny 2020/2021

Wymagane dokumenty

W celu otrzymania stypendium szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (gdy dziecko ukończyło 18 rok życia);

 • dokumenty potwierdzające dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:
  - z tytułu stosunku pracy - zaświadczenie lub oświadczenia;
  - z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło - umowa, rachunek lub oświadczenie;
  - z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego – decyzja organu emerytalnego;
  - z tytułu zasiłku dla bezrobotnych - zaświadczenie PUP lub oświadczenie;
  - zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów;

 • dokumenty potwierdzające dochody z działalności gospodarczej:
  - działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
  - działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty;

 • w przypadku osób korzystających ze świadczeń (świadczenia rodzinne, alimentacyjne) z innej gminy - zaświadczenie lub oświadczenie o wypłacaniu tych świadczeń;

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

 • pobieranie stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego - zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości;

 • w przypadku korzystania z pomocy GOPS oświadczenie potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń (w tym zasiłek stały i okresowy) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

 • dochód z gospodarstwa rolnego - zaświadczenie lub oświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych;

 • oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia.

W celu otrzymania zasiłku szkolnego należy złożyć wniosek oraz dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.


Na potrzeby prowadzonego postępowania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).

 

8 września 2020
Czytaj więcej o: Stypendia szkolne i zasiłek szkolny 2020/2021

Zaproszenie

8 września 2020

Uwaga rolnicy

Ostatnie terminy odbioru odpadów rolniczych tj.:

07.09.2020 r. (poniedziałek)

14.09.2020 r. (poniedziałek)

w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Rolnicy
we własnym zakresie zobowiązani są dostarczyć folię rolniczą, worki po nawozach, opakowania typu Big – Bag, sznurek, siatkę do owijania balotów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy
ul. Kolejowej 30, 21-470 Krzywda, na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej. Wszystkie te odpady powinny być posegregowane oddzielnie, pozbawione pozostałości roślinnych i spakowane tak, aby rolnik mógł samodzielnie
je zdjąć we wskazanym przez pracowników PSZOK miejscu.

Odbiór w/w ton odpadów rolniczych możliwy będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod numerem telefonu: 25 755-10-06 wew. 150.

 

6 września 2020

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

JESIENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Informuję, że w dniach 18-21 września 2020 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

4 września 2020
Czytaj więcej o: Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Ankieta

Ankieta

W związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 – 2030 dotyczącego współpracy 8 samorządów powiatu łukowskiego obejmujących Miasto Łuków, Gminę Adamów, Gminę Krzywda, Gminę Łuków, Gminę Stanin, Miasto Stoczek Łukowski, Gminę Stoczek Łukowski, Gminę Wojcieszków zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety, która ma na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji regionu, a także wyznaczenie kierunków rozwoju do roku 2030, związanego z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej.

ANKIETA

27 sierpnia 2020

XXVIII Sesja Rady Gminy Krzywda sesja nadzwyczajna

W dniu 31 sierpnia 2020 r. o godz. 14:00 odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Krzywda (sesja nadzwyczajna). Miejsce obrad – Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie, ul. Łukowska 20.

27 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: XXVIII Sesja Rady Gminy Krzywda sesja nadzwyczajna

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-02
Data publikacji:2015-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Test
Liczba odwiedzin:256527