Gmina Krzywda

Kadra Projektu

Sylwia Romańska-Węzik
Koordynator projektu „Nasze dzieci – nasz skarb!”

Jest autorką dokumentacji projektowej. W projekcie odpowiada za zarządzanie projektem, koordynację pracy personelu projektu, współpracę z Instytucją Pośredniczącą II stopnia w zakresie realizacji projektu, promowanie projektu i upowszechnianie osiągniętych rezultatów, analizę danych dotyczących zakładanych we wniosku wskaźników, nadzór nad ich osiąganiem zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu.

Rafał Sobiech
Specjalista ds. rekrutacji, monitoringu, ewaluacji i rozliczeń finansowych

W projekcie odpowiada za przeprowadzenie procesu rekrutacji i nadzór nad poprawnością dokumentacji uczestników projektu, prawidłowe rozliczanie i dokumentowanie wydatków poniesionych na realizację projektu, monitorowanie realizacji wskaźników i rezultatów projektu.

Aneta Suska
Obsługa projektu

W projekcie odpowiada za bieżącą obsługę administracyjną uczestników projektu, pomoc w prowadzeniu procesu rekrutacji, sporządzanie list płac nauczycieli i pracowników projektu, wystawianie rachunków dla osób zatrudnionych na umowy zlecenie, obsługę zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz kompletowanie dokumentacji w tym zakresie, współpracuje z Księgowym i pozostałą kadrą projektu.

Małgorzata Kłosińska
Księgowa projektu

Dekretacja dokumentów księgowych i przygotowanie ich do księgowania, przygotowanie i  zatwierdzanie dokumentów do wypłaty, prowadzenie księgowości statystycznej, prowadzenie księgowości analitycznej do obowiązujących kont, przygotowywanie zestawień finansowych na potrzeby Instytucji Pośredniczącej.

Nauczyciele wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym w:
Fiukówce - Aneta Gałązka
Okrzei - Dorota Pilzak
Radoryżu Smolanym - Anna Sobczyńska

Woli Okrzejskiej - Sylwia Jaroniec

odpowiedzialni za prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych zgodnie z programem nauczania, stosowanie w pracy z dziećmi prawidłowych metod i form pracy, prowadzenie systematycznej obserwacji dzieci i dokumentowanie wyników obserwacji pedagogicznych (monitoring rozwoju dziecka) organizowanie zebrań z rodzicami (m.in. pedagogizacja rodziców) oraz informowanie rodziców o postępach dzieci.