Gmina Krzywda

Deklaracja dostępności

  1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Gminy Krzywda

Ul. Żelechowska 24B

21-470 Krzywda

tel: (25) 755-10-06

fax: (25) 755-10-61

email: sekretariat@gminakrzywda.pl

dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.gminakrzywda.pl

 

  1. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-31.

  1. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Kot, e-mail: sekretariat@gminakrzywda.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 257551006. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

  1. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia:

Ułatwienia na podmiotowej stronie:

  1. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  1. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  1. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

  1. Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 2 wejścia, jedno główne i drugie po prawej stronie budynku. Do obu wejść prowadzą schody. Wejścia nie posiadają podjazdu dla wózków oraz platform przyschodowych.

Sekretariat znajduje na parterze po lewej stronie od wejścia głównego.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  1. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Osoby niepełnosprawne mogą skontaktować się z pracownikami Urzędu Gminy Krzywda za pośrednictwem ogólnego adresu e-mail: sekretariat@gminakrzywda.pl lub tel.: pod nr 25 755 10 06.

Urząd Gminy Krzywda posiada również Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

W celu złożenia pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na platformie ePUAP.

Przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie formularza udostępnionego na platformie ePUAP.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-12-31
Data publikacji:2019-12-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Kot
Liczba odwiedzin:734