Gmina Krzywda

Przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Realizując obowiązek określony w art. 13 ust. 1–2 oraz art. 14 ust. 1–2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1),

informujemy, że:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Danych jest Gmina Krzywda, ul. Żelechowska 24B, 21-470 Krzywda

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: sekretariat@gminakrzywda.pl oraz numerem telefonu: 25 7551006 faks. 25 7551061 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którego funkcję pełni p. Rafał Kot, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@gminakrzywda.pl oraz numerem tel. 25 7551006.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań, jakie przepisy prawa nakładają na Gminę Krzywda w ramach sprawowania władzy publicznej.

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa nałożonych na administratora. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane w czasie ustalonym przepisami prawa.

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA
Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Informujemy, że podanie danych jest obowiązkowe, a podstawa prawna obligująca do podania tych danych ustalona jest przepisami prawa, które określają zadania wykonywane przez Gminę Krzywda.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROFILOWANIA

Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.