Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy w Krzywdzie

Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei

OSP w Radoryżu Kościelnym

Budynek Urzędu Gminy

Stawy w Radoryżu Kościelnym

Chleb dożynkowy

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Budynek Urzędu Gminy w Krzywdzie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krzywdzie

Kościół w Radoryżu Kościelnym

OSP w Fiukówce

Miejsce wypoczynku w Krzywdzie

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krzywda do 2030 r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z Uchwałą LX/314/2023 Rady Gminy Krzywda z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Krzywda (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2023 poz. 2010), wyznaczono obszar rewitalizacji składających się z jednostek:

 • Krzywda;
 • Wola Okrzejska.

Wyznaczono obszar rewitalizacji o łącznej powierzchni: 2272,00256 ha (22,72002559 km2), co stanowi 14,12% całkowitej powierzchni gminy, co mieści się w dopuszczalnym wskaźniku 20% powierzchni jednostki samorządu terytorialnego. Dodatkowo, obszar ten zamieszkały jest przez 2677 mieszkańców, co stanowi 25,68% całej populacji gminy Krzywda.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Uchwały Nr LXII/324/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krzywda, w terminie 23.05.2023 r. - 23.06.2023 r.  prowadzony będzie nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Celem naboru jest stworzenie Listy podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Proponowane przedsięwzięcia powinny wpisywać się w wyznaczone cele rewitalizacji obejmujące:

Sfera Cel strategiczny Cele szczegółowe

Społeczna

Gospodarcza

1. Wzmocnienie kapitału społecznego

1.1. Włączenie społeczne mieszkańców zagrożonych marginalizacją,  wykluczeniem społecznym i będących w trudnej sytuacji życiowej.

1.2 Zagwarantowanie mieszkańcom możliwości wszechstronnego rozwoju  i zwiększenie szans edukacyjnych  w obszarze rewitalizacji.

1.3 Poprawa dostępności i rozwój usług społecznych dla osób starszych oraz osób ze szczególnymi potrzebami.

1.4 Ożywienie gospodarcze obszaru rewitalizacji.

Środowiskowa

Techniczna

Przestrzenno-funkcjonalna

2. Odnowa wizerunku obszaru rewitalizacji

2.1 Zagwarantowanie atrakcyjnych przestrzeni oraz obiektów publicznych.

2.2 Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej.

2.3 Poprawa jakości środowiska naturalnego.

Prosimy o wypełnienie formularza, w którym opiszą Państwo dokładny zakres proponowanego działania. Formularz adresowany jest do:

 • osób fizycznych;
 • instytucji publicznych;
 • organizacji pozarządowych, kół, klubów;
 • podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji.

Zgłaszane przedsięwzięcia:

 • powinny być zlokalizowane na  terenie obszaru rewitalizacji Gminy Krzywda;
 • powinny być kompleksowe i przekrojowe -  przedsięwzięcie rewitalizacyjne ujmuje działania w sposób kompleksowy tak, aby nie pominąć aspektów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego, przestrzennego oraz technicznego, związanych z jego lokalizacją oraz oddziaływaniem na otoczenie.

Zgłoszeń można dokonywać przez złożenie wypełnionego formularza. Należy wypełnić WSZYSTKIE pola formularza. Nie ma ograniczenia co do ilości znaków w polach do wypełnienia. Pola do edycji są rozszerzalne. W razie stwierdzenia braków w formularzu lub w przypadku wątpliwości co do jego treści, Wnioskodawca może być proszony o udzielenie wyjaśnień.

Wypełniony formularz, w terminie od 23.05.2023 r. do 23.06.2023 r. można złożyć:

 • elektronicznie – przesłanie na adres e-mail: inwestycje@gminakrzywda.pl;
 • papierowo przez przesłanie pocztą na adres: Urząd Gminy Krzywda ul. Żelechowska 24B, 21-470 Krzywda, w kopercie opisanej „REWITALIZACJA – PRZEDSIĘWZIĘCIA”;
 • papierowo poprzez złożenie w Urzędzie Gminy Krzywda, ul. Żelechowska 24B, 21-470 Krzywda pok. nr 3 w godzinach pracy urzędu, w kopercie opisanej „REWITALIZACJA – PRZEDSIĘWZIĘCIA”, w wyznaczonym wyżej terminie.

Uwaga!

Złożone formularze poddawane będą weryfikacji. Umieszczenie projektu na liście podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Gminnym Programie Rewitalizacji nie jest równoznaczne z aplikowaniem o środki unijne.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krzywda do 2030 r.